۶۲۹,۰۰۰ تومان۷۳۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

رولتخوری بنفشه

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

رولتخوی تخت

۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۰۷,۰۰۰ تومان