پذیرایی و سرو غذا

رولتخوی تخت

۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۰۷,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سالاد خوری

۲۴۳,۰۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوپ خوری

۲۵۶,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوفله خوری مربع

۲۶۹,۰۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوفله خوری مستطیل

۲۵۶,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شکلات خوری

۱۰۶,۰۰۰ تومان۱۱۱,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شکلاتخوری گرد پایه بلند

۱۶۲,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۶,۰۰۰ تومان۱۸۲,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومان